Протокол за ж/д переезд | Закон и страхование

Может кому понадобится - опротестование протокола и постановления об штрафе за переезд железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора.
Ни гвоздя, ни жезла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


До --------------------- суду
----------------------------------області

Позивач:
--------------------------------------------------------


Відповідач:
ВДАI УМВС --------------------------- областi
вул. -------------------, м.--------------------------
8-------------------------ПОЗОВНА ЗАЯВА
(у справі за адміністративним позовом).
Звільнено від сплати судового збору відповідно до ст.288 КУпАП України.
Цей позов підлягає розгляду у судах на підставі ст.288 ч.3 КУпАП України, яка прямо передбачає право особи оскаржити до районного (прирівняного до нього) суду постанову органів державної влади та посадових осіб, до яких належать і органи ДАІ та їх посадові особи.
27 вересня 2009р. посадовою (службовою) особою відповідача – ----------- взводу ДПС лейтенанта міліції Пономаренко Сергія Володимировича (надалі по тексту – інспектор) винесено постановоу серія -------------- в справі про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 122 щодо мене.
Вважаю дану постанову необґрунтованою, такою що не відповідає нормам КУпАП та винесеною з перевищенням компетенції суб’єкта владних повноважень.
Також під час винесення постанови не дотримано вимоги статей КУпАП 245 (Стаття 245. Завдання провадження в справах про адміністративні правопорушення.
Завданнями провадження в справах про адміністративні правопорушення є: своєчасне, всебічне, повне і об'єктивне
з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній відповідності з законом, забезпечення виконання винесеної
постанови, а також виявлення причин та умов, що сприяють вчиненню
адміністративних правопорушень, запобігання правопорушенням,
виховання громадян у дусі додержання законів, зміцнення
законності),
276 (Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення.
Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 - 126, 127-1 - 129, частинами першою, другою, третьою і етвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників),
280 (Стаття 280. Обставини, що підлягають з'ясуванню при розгляді справи про адміністративне правопорушення.
Орган (посадова особа) при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов'язаний з'ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна дана особа в його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, чи заподіяно майнову шкоду, чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне правопорушення на розгляд громадської організації, трудового колективу, а також з'ясувати інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи) відповідно до яких завданням провадження у справах про адміністративні правопорушення є своєчасне, всебічне, повне й об’єктивне з’ясування обставин кожної справи та дотримання процесуального порядку розгляду справи.
При розгляді справи не були з’ясовані і доведені обставини, які б свідчили, що в моїх діях є ознаки проступку, правопорушення за який законом встановлено адміністративну відповідальність. Також на моє письмове прохання про перенесення розгляду справи, про що зроблено запис в протоколі про адміністративне правопорушення, інспектором ДПС було необґрунтовано відмовлено та винесено постанову.
КУпАП визначено форму й передбачено основні вимоги щодо змісту як протоколу про адміністративне правопорушення, так і рішення, що постановляється в конкретній адміністративній справі, а також визначається компетенція осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.
Згідно ст.255 КУпАП уповноважені на те посадові особи органів внутрішніх справ мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ч.3 ст.123 КУпАП. Але інспектор поза межі своєї компетенції склав протокол серія ---- №------------ про адміністративне правопорушення (надалі по тексту – протокол) передбачене ч.1 ст.123 КУпАП.
Згідно ч.2 ст.276 КУпАП: «Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 80, 81, 121 – 126, 127-1 – 129, частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130 і статтею 139 (коли правопорушення вчинено водієм) цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем обліку транспортних засобів або за місцем проживання порушників». Інспектор вказав в протоколі місце розгляду справи – а/д ------------------. На моє письмове прохання про перенесення розгляду справи інспектор не зауважив та виніс постанову серія ----- №-------.
В постанові вказано, що мною скоєно адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 122 КУпАП, в той же час в протоколі про адмінправопорушення вказано порушено правила дорожнього руху, за які відповідальність передбачена ч.1 ст. 123 КУпАП, також в постанові не вказано місце де скоєно правопорушення.
При складані протоколу інспектором, мені не було роз’яснені права та обов’язки, передбачені ст. 63 Конституції України, ст. 268 КУпАП, про що свідчить відсутність мого підпису в протоколі про адміністративне правопорушення.
Також звертаю увагу на те, що мною не порушено п. 1 ст. 23, а саме автомобіль, яким я керував, зупинився на переїзді приблизно за 5 метрів до стоп-лінії коли був ввімкнений сигнал світлофора та закритий шлагбаум і по залізничній колії рухався електропоїзд. При піднятті шлагбауму та вимкнені сигналу світлофора автомобіль почав рухатись. Інспектор знаходився приблизно на відстані 100 – 150 м за переїздом з моєї смуги руху і фізично не міг бачити початок руху та перетину автомобілем стоп-лінії.
З огляду на викладене вважаю, що дії працівника відповідача були незаконними.
До того ж, слід вказати, що відповідно до ст.71 ч.2 КАС України, обов’язок доказування правомірності своїх дій в даному випадку покладено на відповідача.
За таких умов у моїх діях немає складу правопорушення, у якому мене визнано винним зазначеною постановою.
Ст.288 КпАП прямо передбачає:
Стаття 288. Порядок оскарження постанови по справі про адміністративне правопорушення.
Постанову по справі про адміністративне правопорушення може бути оскаржено:
3) постанову іншого органу (посадової особи) про накладення адміністративного стягнення - у вищестоящий орган (вищестоящій
посадовій особі) або в районний, районний у місті, міський чи
міськрайонний суд, у порядку, визначеному Кодексом
адміністративного судочинства України (2747-15), з
особливостями, встановленими цим Кодексом.

Враховуючи той факт, що у двох перших пунктах зазначеної норми постанови співробітники ДАІ не вказані, дана категорія справ прямо відноситься до тих, яка входить до компетенції безпосередньо судів.
За таких умов справа підлягає розгляду судами.
Вважаю, що до цієї справи повністю відносяться вимоги Постанов Пленуму Верховного Суду України, а саме:
Від 11.06.2004 N 11 „Про окремі питання, що виникають при застосуванні судами положень ст. 276 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, яка передбачає:
3. Згідно зі ст. 245 КУпАП ( 80732-10 ) суддя при розгляді справи про адміністративне правопорушення має своєчасно, всебічно, повно й об'єктивно з'ясувати обставини справи і вирішити її в точній відповідності із законом.
N 14 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”, яка передбачає:
24. Звернути увагу судів на неприпустимість спрощеного підходу до судового розгляду справ про адміністративні правопорушення на транспорті та ігнорування прав осіб, яких притягають до відповідальності, потерпілих, їх законних представників і захисників.
Суди повинні неухильно виконувати вимоги ст. 268 КпАП (80732-10) щодо розгляду справи про адміністративне правопорушення у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності зазначеної особи це можливо лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце та час розгляду і якщо від неї не надійшло
клопотання про його відкладення.
При розгляді справ зазначеної категорії необхідно з'ясовувати всі обставини, перелічені у статтях 247 і 280 КпАП ( 80732-10 ), у тому числі шляхом допиту свідків та призначення експертиз.
Зміст постанови судді має відповідати вимогам, передбаченим статтями 283 і 284 КпАП ( 80732-10 ). У ній, зокрема, потрібно навести докази, на яких ґрунтується висновок про вчинення особою адміністративного правопорушення, та зазначити мотиви відхилення інших доказів, на які посилався правопорушник, чи висловлених останнім доводів.

Очевидно, що співробітником ДАІ складено документи саме із цим „спрощеним” підходом, із значними процесуальними порушеннями, таким чином, що протокол протирічить постанові про адміністративне правопорушення.

ПРОШУ:

1. Викликати у судове засідання по справі, належно повідомивши про дату, мене, представника відповідача, посадову особу, якою винесено постанову про адміністративне правопорушення;
2. Зазначену постанову у справі про адміністративне правопорушення визнати недійсною та скасувати, а справу про адміністративне правопорушення щодо мене закрити, за відсутністю у моїх діях складу такого правопорушення.


===== 2009р. -------------Додатки:
1. Копія позовної заяви – 1 примірник;
2. Копія протоколу серія --- №------ про адміністративне правопорушення від 27.09.2009 року – 2 примірника;
3. Копія постанови серія --- №------ в справі про адміністративне правопорушення від 27.09.09 року – 2 примірника.

Экспертиза | Закон и страхование

Интересует возможное решение такой ситуации.

Сделали экспертизу номеров кузова для снятия машины с учета.
Она действует 10 дней.

Сразу же серьезно заболел, есть справка/больничный.
интересует можно ли продолжить ее действие на 10 дней еще или же надо снова проходить?

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект | Закон и страхование

Экспертная оценка после ДТП | Закон и страхование

Попал в ДТП, ждать решения суда не хочу. Хочу сделать побыстрее машину, но чтоб не было потом проблем по стоимости ремонта хочу сделать заключение эсперта. Кто-то может дать координаты фирмы которая этим занимается, а то что-то ничего не могу найти. Заранее спасибо.

Транспортный сбор могут повысить в десятки раз... | Закон и страхование

В России медленных водителей будут штрафовать | Закон и страхование

Удар по "тошнотам": Медленных водителей будут штрафовать

Государственная Дума скоро будет рассматривать еще один законопроект, связанный с введением новых штрафов. На этот раз народные избранники предлагают наказывать рублем… медленные автомобили. «Эта категория транспортных средств существенно затрудняет движение других участников, приводит к заторам на дорогах, тормозит транспортный поток и, зачастую, ведет к транспортному коллапсу».

По мнению депутатов, карать рублем (а точнее, 1500-2000 руб.) следует всех водителей автомобилей, которые передвигаются слишком медленно на двухполосной дороге и не пропускают более быстрых участников движения. Под медленными машинами понимаются в данном случае все транспортные средства, которые едут со скоростью менее 30 км/ч.

Стоит отметить, что в правилах уже есть норма, согласно которой водители тихоходных транспортных средств должны пропускать другие автомобили (пункт 11.6. ПДД гласит: «Водитель тихоходного или крупногабаритного транспортного средства вне населенных пунктов в случаях, когда обгон этого транспортного средства затруднен, должен принять как можно правее, а при необходимости и остановиться, чтобы пропустить скопившиеся за ним транспортные средства»). Однако до сих пор никакой ответственности за это нарушение не предусматривалось.

Дуля от инспектора ГАИ - вот лицо МВД?! | Закон и страхование

ППодробно ситуация описана в письме, приведенном ниже...
Там же фото "визиристов" в погонах, по "крысьи" притаившихся в кармане на участке дороги с хорошим покрытием...
Может быть эта фотосъемка не вызвала бы у меня столько эмоций, если бы не утренняя история этого же дня:
Сотрудник зафиксировал такой же тонированный авто - Ланос в пригороде(на телефон) и сообщил об этом в службу доверия ГАИ Украины...
Там четко подтвердили, что приказ есть и скрыто фотографировать Визиром запрещено!
Я тоже звонил по номеру 8044 272-46-59, однако никто трубку так и не снял...
Бесит то, что этих лжеборцов за безопасность движения не интересует снижение аварийности, их интересует слепое выполнение приказов и наполнение собственного кармана любым способом.... sm23.gif
Ах...простите.... выявлено АЖ 44 случая дачи взятки за этот год sm15.gif sm15.gif sm15.gif ...это из скольких тысяч????? из 100...200???
продолжение

Сколько раз можно не являться в суд? | Закон и страхование

Добрый День.
Ребята подскажите плиз сколько раз можно не являться в суд. Проблема в следующем.
Выписали протокол и штраф в 250 гр еще в феврале 2010. Суд по месту прописке в Сумах но я туда ни разу не явился, соответственно инспектор тем более. Но я написал заявление в суд о том что прошу рассмотреть дело без моего присутствия. Повестки приходят и щас последняя на 7 октября. Сколько они еще будут присылать мне повестки и есть ли какой то срок после которого дело закрывается? Или мне теперь единственный вариант явится в суд что бы его могли хоть как то сдвинуть - отменить штраф или утвердить новый штраф мне на оплату?
Что посоветуете?

ВР заборонила видачу кредитів в іноземній валюті | Закон и страхование

ВР заборонила видачу кредитів в іноземній валюті

Верховна Рада України (ВР) 8 липня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект, що забороняє видачу та отримання споживчих кредитів в іноземній валюті на території України. Відповідний документ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання правових відносин між кредиторами і споживачами фінансових послуг" (№ 7351 від 10.11.2010 р.), ініційований народними депутатами Юрієм Воропаєвим, Юрієм Полунєєвим і Станіславом Аржевітіним, підтримали 226 народних депутатів.
Законодавчим актом з метою захисту інтересів кредиторів, вкладників банків та споживачів фінансових послуг, а також зниження рівня ризиків фінансової системи внесено зміни до низки законодавчих актів.
Зокрема, у Цивільному кодексі передбачається, що юридична особа-правонаступник, що утворилася внаслідок поділу, несе субсидіарну відповідальність за зобов‘язаннями юридичної особи, що припинилася, які згідно з розподільчим балансом перейшли до іншої юридичної особи правонаступника. Якщо юридичних осіб-правонаступників, що утворилися внаслідок поділу більше двох, таку субсидіарну відповідальність вони несуть солідарно.
Закон "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" доповнено положенням, згідно з яким суддя після винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство не пізніше, ніж на другий день з дня її винесення передає текст ухвали для офіційного оприлюднення на офіційному веб-порталі судової влади України.
Статтю 11 закону "Про захист прав споживачів" доповнено нормою, яка забороняє надання (отримання) споживчих кредитів в іноземній валюті на території України.
Кредитодавцю також забороняється встановлювати у договорі про надання споживчого кредиту будь-які збори, відсотки, комісії, платежі тощо за дії, які не є послугою у визначенні цього закону. Згідно із законом, "умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає здійснення будь-яких платежів за дії, які не є послугою у визначенні цього закону, є нікчемною".
Споживач при достроковому поверненні споживчого кредиту сплачує відсотки за користування кредитом та вартість всіх послуг, пов´язаних з обслуговуванням та погашенням кредиту за період фактичного користування кредитом. Кредитодавцю забороняється відмовляти споживачу в прийнятті платежу при достроковому поверненні споживчого кредиту.
Кредитодавцю забороняється встановлювати споживачу будь-яку додаткову плату, пов´язану з достроковим поверненням споживчого кредиту. Умова договору про надання споживчого кредиту, яка передбачає сплату споживачем будь-якої додаткової плати у разі дострокового повернення споживчого кредиту, є нікчемною.
Згідно з ухваленим документом, кредитодавець має право проводити за погодженням із споживачем реструктуризацію заборгованості за договором про надання споживчого кредиту.
Реструктуризація, зокрема, здійснюється шляхом:
надання позичальникам відстрочки сплати суми основного боргу за договорами про надання споживчого кредиту на термін не більше трьох років;
продовження терміну договору про надання споживчого кредиту з урахуванням обмежень, що діють у банках, та обставин щодо фінансового стану позичальника;
зміни механізму нарахування відсотків таким чином, щоб частина щомісячних платежів з обслуговування кредитів не перевищувала 35 відсотків сукупного місячного доходу сім'ї;
поділу існуючого кредитного зобов´язання в іноземній валюті за договором про надання споживчого кредиту на:
зобов´язання, забезпечене іпотекою, в розмірі залишку кредиту на момент реструктуризації, вираженого в гривні за курсом, що діяв на момент отримання кредиту;
зобов´язання, не забезпечене іпотекою, в розмірі різниці залишку кредиту в гривнях за курсом на момент реструктуризації та залишку кредиту в гривнях за курсом, що діяв на момент отримання кредиту, яке повністю виконується в кінці строку договору про надання споживчого кредиту.
Відповідно до документа, "банк має право за реструктуризованими згідно із цією частиною договорами звільнити позичальників від сплати будь-яких штрафних санкцій за несвоєчасне виконання умов кредитних договорів, що виникли до дати такої реструктуризації".
У разі якщо позичальник у повному обсязі та своєчасно виконає реструктуризовані зобов´язання за кредитним договором протягом трьох років з дня реструктуризації боргу, комерційний банк має право на щорічне зменшення на 0, 5 відсотка суми основного непогашеного боргу протягом наступних п´яти років з віднесенням зазначеної суми до складу витрат банку.
Кредитодавець зобов´язаний повідомити споживача про передачу третій стороні своїх прав за договором про надання споживчого кредиту.
Дія цього закону не поширюється на кредитні договори, що були укладені до набуття ним чинності.
Нагадаємо, 2 червня ц.р ВР схвалила в першому читанні заборону на видачу кредитів в іноземній валюті.

Стационарные посты ГАИ появятся до 10 июня этого года | Закон и страхование

6 июня 2011 года вступил в силу приказ МВД от 4 мая 2011 года № 177 "Об организации деятельности стационарных постов дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной инспекции МВД", которым утверждены следующие документы:
- Положение о стационарных постах ДПС ГАИ;
- Дислокация стационарных постов ДПС ГАИ;
- Схема размещения системы фото-, видеонаблюдения и организации дорожного движения возле стационарного поста ДПС ГАИ.
В приказе содержится требование о приведении в срок до 10 июня 2011 года стационарных постов ГАИ в соответствие новой схеме размещения.
Одновременно с началом действия этого приказа утратил силу аналогичный приказ МВД от 19 января 2011 года № 22. Кстати, этим приказом было предусмотрено появление на дорогах стационарных постов ГАИ примерно в эти же сроки.
Установлено, что стационарный пост ДПС ГАИ - это место несения службы нарядами ДПС, оборудованное специальными служебными помещениями, оснащенное техническими и специальными средствами, инженерными и иными сооружениями, а также территории, закрепленная за ними.
Собственно, такое же определение стационарному посту ДПС дано и в отменяемом приказе.
Тем не менее, новый документ отличается от прекращающего действие. Например, он изложен более сжато, в нем отсутствуют нормы о функциях постов, а также их полномочиях. Вместо этого новый документ содержит ссылки на нормативные акты, регулирующие эти вопросы, в частности, на Инструкцию по вопросам деятельности подразделений дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД.
По сути, утверждение нового документа вызвано необходимостью усовершенствования его норм, в то же время он не содержит существенных изменений.

==============
ДИСЛОКАЦІЯ
Місто Київ:
Сосновий Бір Житомирське шосе, 19
Биківня Броварський проспект, 32б
Червоний Хутір Київ - Харків (Харківська площа)
Бензоколонка Київ - Одеса (просп. А. Глушкова, 40а)

+СХЕМА розміщення системи фото-, відеонагляду та організації дорожнього руху біля стаціонарного поста дорожньо-патрульної служби Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України
 
 
О сайте...
Поиск
Календарь

 
 
Сделано с помощью рук
Transport-avto.ru - 2011 ©

Valid XHTML 1.0 Transitional